Skip to main content

Listen Up!

chu Piikaa Piika Pipi Piika-pika-pika ka pii kaa Pika-pi kaa. chu Pi-pi-pika-pika kaa Pi-i chuuuu pika Pika-pika-pi Chu-pikachu, chuu piii chu piikaa piikaa kaa pii kachu-pipi kaa-pika-pi-pi. chu chuu Pi-i pika-pika Pi-kaaa-chu pi-piikachu Kaaa chu piikaa pika-pi pipi, Kachu Chu piika Pikachu Pii piikachu. Kaaa, Pi chuu Pi pi chu Pika-pi Pika-pi. pi-kaaa-chu pipi pi-i Pii Piii kachu Pipi Chu, Pikachu Kachu kaa-piikaa.

Das war Pikachu.

2 Kommentare zu “Listen Up!

  1. Ppmmmmpppppp mpmmmmfmm mfffmmfmp pmfmmmpppmfmfppmppmffpmfmffmfm, fppmppmffpmf ppmmmmppp mpmmmmfmm pppmffmmfmfpfmp ppmmppmfppff ffpfmfpffümmfpmpümmpmpppfffmmmppfmpffpmppppp pmpmmmpppppp! Mpmmmm pmfppfmmp mffmmfmfp ppmmffpff mpmmppppp Pmpmppppppppffm Fmppffmmmpppfmmpmfmmmfmpppfpff! Mpmmmmppmmfffmp pmpmmmpppppp ppmmmmppp fppmpppppmffmfmfmmfmpmppppp fmmmffppppppfpmppfpmfpmf pmpppfppmppmfmfpppmffffpmffmpppffmppppp!

    wers nicht versteht: copy/paste: http://www.namesuppressed.com/kenny/

Kommentar verfassen